Kā demokrātisku organizāciju ZLA pārvalda tās Padome, kas sastāv no biedru vēlētiem locekļiem un nodaļu izraudzītiem pārstāvjiem. Padome ieceļ ZLA Centrālo valdi, kas atbild par ZLA darbību. Darbam Padomē var kandidēt jebkurš ZLA biedrs. Padomi ievēl uz trim gadiem vienlaicīgi visā Zviedrijā notiekošās vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Nākamās vēlēšanas paredzētas 2021. gada rudenī. 

Ievēlētie ZLA Padomes biedri:

Aira Miķelsone
Justīne Krēsliņa
Juris Rozītis
Juris Rozītis
Anneli Zvejnieks
Anneli Zvejnieks
Dāvis Freimanis
Dāvis Freimanis
Peter Kancāns
Signe Rirdance
Signe Rirdance
Andris Rozenbachs
Andris Rozenbachs
Ieva Reine
Daina Millers-Dalsjö
Daina Šakare
Daina Šakare
Guntis Urtāns
Guntis Urtāns
Ilze Šakare
Ilze Šakare
Vija Kalniņa-Skogum
Iveta Lāce
Gunta Eneroth
Ilze Jundze-Lundegran
Atis Lūkins