Zviedrijas Latviešu Apvienības statūti

Pieņemti 2014. g. 6. aprīlī, grozīti 2015. g. 25. aprīlī, 2016. g. 3. aprīlī.

Zviedrijas Latviešu apvienība (ZLA) ir centrālā latviešu organizācija Zviedrijā, kas no 2013. gada sevī apvieno bijušās Latviešu palīdzības komitejas (LPK), kā arī Zviedrijas Latviešu centrālās padomes (ZLCP) funkcijas un darbību. ZLA kā pilntiesīgs loceklis ietilpst Eiropas Latviešu apvienībā (ELA) un Pasaules brīvo latviešu apvienībā (PBLA).

ZLA pamati

§1 ZLA mērķi

ZLA galvenie mērķi ir apzināt un atbalstīt latviešus, kuriem dzīves vieta ir Zviedrijā, un kuri vēlas veicināt latviešu valodas, kultūras un identitātes saglabāšanu Zviedrijā. ZLA apvieno Zviedrijas latviešus kopīgā organizācijā, kas tos pārstāv iepretī

  • Zviedrijas iestādēm un sabiedrībai,
  • Latvijas valdībai, iestādēm un sabiedrībai,
  • citām latviešu diasporas kopienām.

ZLA tiecas uzturēt un stiprināt Zviedrijā dzīvojošo latviešu saites ar latviešu tautu un sabiedrību Latvijā, kā arī citās latviešu diasporas mītnes zemēs. ZLA veicina Zviedrijas latviešu līdzdalību Latvijas sabiedriskajos procesos, lai stiprinātu brīvu, godīgu, taisnīgu demokrātiju un pilsonisko sabiedrību Latvijā. Šo mērķu sasniegšanai ZLA valde ir tiesīga pēc saviem ieskatiem sniegt palīdzību un piešķirt pabalstus.

§2 Valoda

ZLA darba valoda ir latviešu valoda.

§3 ZLA sēdeklis

ZLA sēdeklis atrodas Stokholmā.

ZLA nodaļas un biedri

§4 Nodaļas

ZLA darbība notiek ZLA nodaļās visā Zviedrijā. Katra nodaļa ir neatkarīga vienība un pati lemj par savu darbību un ekonomiju. Nodaļas darbība nedrīkst būt pretrunā ar ZLA mērķiem un statūtiem.

§5 Nodaļu izslēgšana

ZLA padomei ir tiesības izslēgt kādu ZLA nodaļu, ja tā darbojas pret ZLA mērķiem un statūtiem.

§6 Biedri

Katrs Zviedrijas latvietis, kā arī cittautietis, kas atbalsta ZLA mērķus, var kļūt par ZLA biedru, iestājoties kādā no ZLA nodaļām. Par biedru kļūst, samaksājot nodaļai biedru maksu. Katram ZLA nodaļas biedram ir balstiesības ZLA padomes vēlēšanās.

ZLA centrālā pārvalde

§7 Pārvaldes orgāni

ZLA pārvalda padome un centrālā valde. ZLA centrālās valdes darbību pārbauda revīzijas komisija. ZLA padome, valde un revīzijas komisija ievēlamas uz trim (3) gadiem.

§8 Padome

ZLA padome sastāv no astoņpadsmit (18) ievēlētiem locekļiem, un viena pārstāvja no katras nodaļas. Nodaļu pārstāvji ir pilntiesīgi ZLA padomes locekļi. Katrai nodaļai jāizrauga savs pārstāvis, vēlākais, vienu mēnesi pēc padomes vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Nodaļas pārstāvis, tāpat kā ievēlētie padomes locekļi, darbojas padomē trīs gadus, līdz nākamā padome uzsāk savu darbību. Ja nodaļas pārstāvis nevar piedalīties ZLA padomes sēdē, tad nodaļa izrauga viņam atvietotāju ar pilnām balsstiesībām. Pirmā padomes sēde sasaucama ne vēlāk kā trīs (3) mēnešu laikā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. ZLA padome sanāk uz sēdēm ne mazāk kā vienu reizi gadā. Padomes sēdes, gan kārtējās gan ārkārtējās, sasauc ZLA centrālā valde. Aicinājumi uz padomes sēdēm izsūtāmi vismaz četras (4) nedēļas pirms sēdes datuma. Padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja piedalās vairāk kā puse padomes locekļu. Padomes sēdēs var piedalīties visi ZLA biedri, bet balsstiesības ir vienīgi padomes locekļiem. ZLA padomes sēdi vada prezidijs, kuru padome ievēl, sēdi sākot, un kurā ietilpst priekšsēdis, protokolētājs, divi (2) protokola parakstītāji un divi (2) balsu skaitītāji. Padomes sēdes protokolus paraksta padomes prezidija priekšsēdis, protokolētājs un protokola parakstītāji. Protokols jāsastāda un jānosūta padomes locekļiem ne vēlāk kā vienu (1) mēnesi pēc padomes sēdes.

ZLA padome apspriež ZLA centrālās valdes darbību, pieņem centrālās valdes ekonomisko pārskatu, darbības pārskatu, revīzijas komisijas ziņojumus, apstiprina ZLA budžetu un nosprauž vadlīnijas ZLA turpmākai darbībai. Ārkārtējas sēdes sasaukšanu var pieprasīt centrālā valde, revīzijas komisija vai viena trešā daļa no padomes locekļiem, iesniedzot par to ZLA centrālajai valdei rakstveida pieprasījumu ar paredzēto darba kārtību. Aicinājums uz ārkārtēju sēdi izsūtāms divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas centrālajai valdei.

§9 Padomes vēlēšanas

ZLA padomes locekļu vēlēšanas izdarāmas ik pa trim (3) gadiem vienlaicīgi visā Zviedrijā vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās. Padomes vēlēšanās var piedalīties visi ZLA biedri.

§10 Centrālā valde

ZLA padome ievēl centrālo valdi, kas vada ZLA darbību saskaņā ar statūtiem un padomes lēmumiem. Valde sastav no pieciem (5) līdz septiņiem (7) locekļiem, kas ieguvuši visvairāk balsu. Ievēlētie valdes locekļi no sava vidus izrauga: priekšsēdi, priekšsēža vietnieku, sekretāru, biedrzini un kasieri. Nākamie trīs (3) pēc kārtas balsu ieguvušie kļūst par valdes locekļu atvietotājiem. Ja kāds valdes loceklis vai atvietotājs atsakās no savas vietas, tad nākamais pēc kārtas balsu ieguvušais stājās tā vietā. Viena un tā pati persona var būt priekšsēdis ne vairāk kā divus mandātposmus pēc kārtas. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no valdes locekļiem.

§11 Revīzijas komisija

ZLA padome ievēl revīzijas komisiju divu līdz trīs (2-3) locekļu sastāvā. Revīzijas komisijas locekļi var piedalīties ZLA centrālās valdes sēdēs. Revīzija izdarāma vismaz vienu reizi gadā. Valde nodod revīzijas komisijai ieskatam un pārbaudei revīzijai nepieciešamos materiālus vismaz vienu mēnesi pirms attiecīgās, kārtējās ZLA padomes sēdes. Revīzijas komisija savus atzinumus par ZLA darbību iesniedz rakstveidā ZLA padomes kārtējai sēdei.

§12 Vēlēšanu komisija

Vēlēšanu komisiju ievēl ZLA padome. Vēlēšanu komisijas locekļi paši izrauga savu priekšsēdi. 4 ZLA statūti 2016 Vēlēšanu komisija sastāda kandidātu sarakstu ZLA padomes vēlēšanām un atbild par vēlēšanu norisi. Vēlēšanu komisija izstrādā vēlēšanu noteikumus, bet tos apstiprina centrālā valde.

§13 Referenti, darba grupas

Dažādu speciālu jautājumu risināšanai ZLA centrālā valde var nozīmēt referentus vai darba grupas.

Statūtu grozīšana

§14 Statūtu grozīšana

ZLA statūtus var grozīt ZLA padome ar 2/3 klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu. Statūtu grozījumu priekšlikumu izsūta padomes locekļiem kopā ar aicinājumu uz padomes sēdi.

Likvidācija

§15 ZLA likvidācija

ZLA var likvidēt ZLA padome ar 3/4 klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu, kas arī lemj par to, kam likvidācijas gadījumā nododama ZLA manta. Aicinājums uz ZLA padomes sēdi, kuras darba kārtībā ir jautājums par ZLA likvidāciju, jānosūta padomes locekļiem ierakstītā vēstulē vismaz vienu mēnesi pirms attiecīgās padomes sēdes. Likvidācijas gadījumā padome ievēl likvidācijas komisiju.