ZLA darbību saskaņā ar statūtiem un Padomes lēmumiem vada Centrālā valde. To ievēl ZLA Padome. Valde sastāv no pieciem līdz septiņiem locekļiem, kas ieguvuši visvairāk balsu; nākamie trīs kļūst par valdes locekļu atvietotājiem. Valdes locekļi no sava vidus izrauga priekšsēdi, priekšsēža vietnieku, sekretāru, biedrzini un kasieri.

ZLA Centrālās valdes sastāvs
Centrālās valdes priekšsēde 
Daina Millers-Dalsjö
Valdes kasiere
Dace Kaļķe
Atbildīgā par komunikācijām 
Gunta Eneroth
ZLA pārstāve Eiropas Latviešu Apvienības prezidijā 
Justīne Krēsliņa
Līga Taube
Valdes sekretāre un biedrzine 
Līga Taube