Stokholmas latviešu skola

Arī 2023./2024. mācību gadā varam lepoties, ka esam bērnu skaita ziņā lielākā diasporas nedēļas nogales skola pasaulē, kuras mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī – ne mazāk svarīgi – iegūt jaunus, latviski runājošus draugus. 

Skola ir bezpeļņas organizācija, un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas ar lielāko prieku. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī veic skolotāju pienākumus.

Bez vecāku aktīvas iesaistes latviešu skola pastāvēt nevar.

Kopš 1953. gada skola darbojas kā vecāku kooperatīvs. Sākotnēji skola atradās Stokholmas vecpilsētā, Storkyrkoskolan telpās, kur latvieši sanāca kopā ar savām ģimenēm, lai nezaudētu un uzturētu dzīvu latvisko garu, tradīcijas un visu to mīļo un sirdij tuvo, ko bija paņēmuši līdzi, dodoties prom no Latvijas.

No 2024. gada skola atrodas Gärdesskolan telpās Sollentunā, kur katrai klasei, sākot ar Mazuļiem un beidzot ar 8.klasi, ir sava telpa, kurā tiek pavadītas mācību stundas, gluži kā īstai skolai! Skolā klātienē tiekamies sestdienās no plkst 10.00 un mācības notiek līdz 14.00.

Skola šodien

Mēs esam lepni, ka mūsu skolā nāk ģimenes, kuras šo skolu apmeklē jau trešajā paaudzē, un ceram, ka šī pēctecība turpināsies arī nākotnē. Mūsu skolā 2023./2024. mācību gadā mācās mazliet vairāk kā 100 bērnu vecumā līdz 14 gadiem un strādā ap 20 skolotāji.

Mazākie bērni kopā ar mammām un tētiem darbojas Saulīšu grupā, rotaļu veidā iepazīstot pasauli. Trīsgadīgo līdz piecgadīgo pirmsskolas grupiņās mēs ejam rotaļās, dziedam, mācamies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam.

Sākot no 1. līdz 8. klasei skolēni nodarbībās apgūst zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, latviešu literatūru un kultūru. Beidzot 8. klasi, skolēniem ir iespēja kārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu. Skolai ir izveidojusies sadarbība ar Starptautisko Inovāciju skolu, piedāvājot bērniem nodarbības Robotikā un Minecraft. 

Skolā kopš 2022. gada  darbojas teātra klase ar dažādu vecumu bērniem uzvedot lugas un sagatavojot priekšnesumus! Mums ir arī mūzikas un radošo nodarbību skolotāji.

Jau vairākus gadus arī pieaugušajiem ir iespēja apgūt latviešu valodu, un 2023./2024. mācību gadā šo iespēju izmanto apmēram pusducis pieaugušo.

Pie mums regulāri viesojas dažādas personības no Latvijas.

Pats galvenais – mēs runājam latviski un bērni satiek citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. Lielākā daļa bērnu nāk no ģimenēm, kurās runā vismaz divās valodās – bet skolā runājam tikai latviski!

Jaunāko un vecāko klašu bērni pusdieno dažādos laikos ar līdzņemtajām pusdienām. Vecāko klašu bērni dodas mājās pulksten 14.00, savukārt pirmsskolas grupiņas mācību dienu beidz ap pulksten 13.00 un paši mazākie – saskaņā ar savu dienas ritmu, cits pēc pusdienām, citam tik ļoti patīk rotaļāties, ka mājās dodas reizē ar vecākajiem bērniem.

Pasākumi

Mācību gada laikā tradicionāli atzīmējam vairākus latviešu sirdīm tuvus svētkus – Mārtiņdienu, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas, kā arī visi kopā pulcējamies skolas gada noslēgumā. 

8. klasi skolēni beidz ar izlaidumu, dāvanā saņemot tik leģendāro latviešu rotu – Nameja gredzenu, pēc kura latvieši un Latvijas draugi atpazīst viens otru visā plašajā pasaulē.

Kas organizē skolas dzīvi un mācību darbu?

Par skolas praktisko darbību atbild skolas biedru kopsapulcē ievēlēta valde, un mācību darbā milzīgu ieguldījumu sniedz skolotāji, lai bērniem katru sestdienu būtu iespēja papildināt savas zināšanas par Latviju un visu latvisko.

Katru nedēļu skolā dežurē vecāki, vada skolas kopbrīdi un sagatavo arī pusdienas skolotājiem un kafijas pauzi visiem pieaugušajiem.

Skolas valdes sastāvs kopš 2024. gada februāra:

Administrācija

Skolas pārzine: Agnese Blaubārde, [email protected], tālrunis: 0700172735

Valdes priekšsēdētājs, biedrzinis, tehnikas pārzinis, skolas pārstāvis ZLA: Rihards Radzēvičs

Vecāku pārzinis, skolas pārzines vietnieks, noliktavas pārzinis: Valdis Dzelzkalējs

Sekretāre: Kristīne Ādama

Finanses

Kasiere un bibliotekāre – Egita Uzulēna [email protected]

Kasiera asistente Kristīne Jurēvica, 

Mācību daļa

Mācību un skolotāju pārzine, ELA un ZLA izglītības grupas pārstāve – Jūlija Bernharda, [email protected]

Komunikācija

Kontakts ar jaunajām ģimenēm un e-pastu komunikācija – Ieva Lase, [email protected]

Sabiedrisko attiecību speciāliste – Kristīne Ādama.

Kā kļūt par skolas biedru?

Par skolas biedru kļūst, aizpildot pieteikuma anketu, kuru var atrast Facebook lapā pie izceltā satura piezīmēm, vai sūtot ziņu uz skolas e-pastu: komunikacija.sls(a)zla.se.se un izsakot vēlmi saņemt pieteikuma anketu. 

Skolas biedra nauda ir 1000 zviedru kronas par vienu bērnu un 1500 zviedru kronas par ģimeni, kurā ir divi vai vairāki bērni, ko iemaksā reizi mācību pusgadā.

Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas latviešu apvienības (ZLA) apakšnodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki ir ZLA biedri.

Instagram: stokholmas.latviesu.skola

Facebook: Stokholmas latviešu skola

“Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.”

Jānis Klīdzējs par valodu